CIFRA DE SCOLARIZARE PROPUSA*

Domeniul

Specializare

Locuri bugetate

Locuri cu taxa


Biologie

Biologie << Detalii >>

0

25

Biochimie<< Detalii >>

0

32


Chimie

Chimie<< Detalii >>

11

27

Chimie medicala<< Detalii >>

0

32Geografie

Geografia turismului<< Detalii >>

0

22

Geografie << Detalii >>

0

19

Planificare teritorială << Detalii >>

1

27

Stiinta mediului

Stiinta mediului<< Detalii >>

5

16


Cifra de scolarizare propusa* se definitiveaza in momentul aprobarii de catre Ministerul Educatiei Nationale a repartizarii cifrei de scolarizare la nivelul universitatilor.

Informatii privind continutul acestor programe de studii se pot accesa pe www.cbg.uvt.ro/educatie/programe-licenta/

Noul program de licenta Chimie medicala se va derula, respectiv noua capacitate de școlarizare se va aplica cu condiția includerii acestor informații în Nomenclator, dacă acesta apare până la sesiunea de admitere din luna septembrie 2017.

Domeniu

Program de studiu

Program inscriere

Perioada sustinere probe

Perioada confirmari / inmatriculari

Afișare rezultate finale


Biologie

Biologie

13.07.2017-24.07.2017

13.07.2017-24.07.2017

26.07.2017-27.07.2017 lista I / II
28.07.2017 lista III

28.07.2017

Biochimie

13.07.2017-24.07.2017

13.07.2017-24.07.2017

26.07.2017-27.07.2017 lista I / II
28.07.2017 lista III

28.07.2017


Chimie

Chimie

13.07.2017-24.07.2017

13.07.2017-24.07.2017

26.07.2017-27.07.2017 lista I / II
28.07.2017 lista III

28.07.2017

Chimie medicala*

13.07.2017-24.07.2017

13.07.2017-24.07.2017

26.07.2017-27.07.2017 lista I / II
28.07.2017 lista III

28.07.2017Geografie

Geografia turismului

17.07.2017-22.07.2017

17.07.2017-22.07.2017

24.07.2017-26.07.2017 lista I / II
28.07.2017 lista III

28.07.2017

Geografie

17.07.2017-22.07.2017

17.07.2017-22.07.2017

24.07.2017-26.07.2017 lista I / II
28.07.2017 lista III

28.07.2017

Planificare teritorială

17.07.2017-22.07.2017

17.07.2017-22.07.2017

24.07.2017-26.07.2017 lista I / II
28.07.2017 lista III

28.07.2017

Stiinta mediului

Stiinta mediului

13.07.2017-24.07.2017

13.07.2017-24.07.2017

26.07.2017-27.07.2017 lista I / II
28.07.2017 lista III

28.07.2017


DOSARUL TREBUIE SA CONTINA:

 • fișa de înscriere - Anexa 1(Download) formular tip; în aceasta, candidatul trebuie să menționeze: domeniul pentru studii universitare de licență și programele de studii pentru care optează, în ordine; limba modernă pe care dorește să o urmeze în facultate;
 • Anexa 2 pentru inmatriculati (Download)
 • diploma de bacalaureat (sau echivalentă cu aceasta) în original sau copie; candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2016-2017 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunea imediat următoare examenului de bacalaureat, în anul 2017, în locul diplomei de bacalaureat, adeverința eliberată de către instituția de învățământ, respectiv (în funcție de numărul de dosare depuse) copii, în care se menționează media generală, notele obținute la probele susținute la examenul de bacalaureat, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma; aceste copii vor purta certificarea conformității cu originalul, de către persoanele care au atribuții în acest sens, desemnate la nivelul facultății
 • foaia matricolă în original sau copie conform cu originalul;
 • adeverinta medicală eliberată de medicul de familie care să stipuleze dacă respectivul candidat este apt de a urma studii universitare şi, dacă este cazul, afecţiunile de care suferă (neuropsihice, pulmonare şi dermato-venerice). Candidaţii cu afecţiuni cronice vor prezenta adeverinţe medicale vizate de comisiile medicale judeţene şi de orientare şcolară şi profesională. În adeverinţele respective se va menţiona în mod expres gradul deficienţelor, în funcţie de localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare şcolară şi profesională. Nedeclararea acestor afecţiuni atrage după sine consecinţele instituţionale în vigoare. NOTĂ: Adeverinţele medicale nu se vizează de Policlinica Studenţească.
 • cartea sau buletinul de identitate (original și în copie);
 • două fotografii tip buletin;
 • certificatul de naștere în copie conform cu originalul;
 • certificatul de căsătorie(dacă este cazul), în copie simplă;
 • actele doveditoare pentru cei care solicită scutirea de taxă de înscriere la admitere (cf. Art. 4 - Scutiri de taxă);
 • actele doveditoare pentru cei care au obținut premii și mențiuni la olimpiadele și concursurile specificate la Art. 9 din prezenta Metodologie;
 • pentru cei care urmează a doua specializare, la punctele 1. - 6. se adaugă:>
    >> pentru studenți: adeverință de la facultatea pe care o urmează, din care să rezulte dacă realizează studiile în regim cu taxă sau buget;
    >> pentru absolvenți: diploma de licență (sau echivalentă cu aceasta), în copie și foaie matricolă, în copie;
 • eseu motivațional, elaborat conform Anexelor 3-4 la prezenta Metodologie.
 1. La programele de studii organizate de Departamentul de Biologie-Chimie ˗ specializările Chimie, Biologie, Biochimie, proba de admitere constă în evaluarea eseului motivațional, elaborat în prealabil de către candidat, conform Anexei nr. 3, de către comisia de admitere, prin acordarea calificativului Admis sau Respins. Proba este considerată promovată dacă eseul a primit calificativul Admis.
 2. La programele de studii organizate de Departamentul de Geografie ˗ specializările Geografie, Geografia turismului, Planificare teritorială, Știința mediului, proba de admitere constă în susținerea în fața comisiei de admitere a unui eseu motivațional, elaborat în prealabil de către candidat, conform Anexei nr. 4. Proba este evaluată prin Admis/Respins.
 3. Susținerea eseului motivațional poate avea loc, în mod excepțional, prin mijloace care asigură comunicarea directă audio și video cu candidatul, pe baza unei cereri aprobate de comisia de admitere, la depunerea dosarului. Autentificarea online va fi monitorizată de către Departamentul de Sisteme Informatice și Comunicații Digitale împreună cu departamentul de resort.

 4. Structura Eseului motivațional solicitat candidaților la programele de studii universitare de licență organizate de Departamentul BIOLOGIE-CHIMIE(Download)
  Structura Eseului motivațional solicitat candidaților la programele de studii universitare de licență organizate de Departamentul GEOGRAFIE(Download)
  Condiții de admitere pentru candidații care au obținut distincții la olimpiadele și concursurile regionale, naționale sau internaționale
 1. La programul de studii Chimie candidații care au obținut, în ultimii 4 ani, premii și mențiuni la olimpiadele naționale, concursuri regionale (pe grupe de țări) și internaționale, respectiv la concursurile "C.D. Nenițescu", „G. Ostrogovici", „Veronica Chiriac” „Raluca Ripan”, “Petru Poni” vor ocupa de drept primele locuri, în cadrul numărului de locuri bugetate. Candidații care au obținut premii și/sau distincții la olimpiadele județele primesc o bonificație de 0,5 puncte care se adaugă la media de admitere.
 2. La programele de studii aferente domeniului Biologie, candidații clasați pe locurile I, II, III și cei care au obținut mențiuni la olimpiadele naționale și internaționale de Biologie vor ocupa de drept primele locuri, în cadrul numărului de locuri bugetate, iar candidații care au obținut locurile I, II, III la fazele județene ale olimpiadelor de Biologie obțin bonificații, de 0,50 puncte la media de admitere.
 3. La programele de studii aferente domeniului Geografie, candidații care au obținut, în unul din ultimii patru ani, locurile I, II și III la olimpiadele de geografie ˗ fazele naționale și internaționale ˗, ocupă, de drept, primele locuri la prima specializare pentru care au optat. Candidații care au obținut, în unul din ultimii patru ani, mențiune la faza națională a Olimpiadei de Geografie, respectiv premiile I, II și III la faza națională a concursului « Geomondis », precum și locul I la faza regională a concursului « Geomondis », vor primi o bonificație de 1,0 punct la media de admitere.
 4. La programele de studii aferente domeniului Știința mediului, candidații care se află în situațiile menționate la aliniatele (a), (b) și (c) vor beneficia de condițiile și bonificațiile corespunzătoare.
 1. Admiterea la ciclul de studii universitare de licență se face strict în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în funcție de programul/programele de studii pentru care au optat candidații și în limita numărului de locuri pentru care se organizează concursul pentru fiecare program de studii în parte. Media generală minimă de admitere la studii universitare de licență nu poate fi mai mică decât 5 (cinci). Departajarea candidaților care au o medie egală cu cea a ultimului loc repartizat atât pentru locurile bugetate, cât și pentru locurile cu taxă, se va realiza pe baza mediei obținute la proba de bacalaureat care are cea mai mare relevanță pentru specializarea aleasă. Al doilea criteriu de departajare este reprezentat de media multianuală la disciplina considerată cea mai relevantă pentru program.
 2. Ierarhia rezultată în urma calculării mediei de admitere va fi utilizată pentru repartizarea locurilor finanțate de la bugetul de stat, respectiv a celor cu taxă, acestea revenind celor mai bine plasați candidați din cadrul fiecărui program de studii.
 3. Eventualele contestații se depun la Secretariatul facultății, cu număr de înregistrare, în intervalele stabilite prin calendarul de admitere.
 4. Candidații declarați admiși trebuie să confirme ocuparea locului și să achite taxa de înmatriculare, conform calendarului de admitere. Neconfirmarea locului duce la pierderea acestuia.
 5. După fiecare sesiune de confirmare a ocupării locurilor, se afișează o nouă ierarhie, rezultată prin luarea în considerare a candidaților care au confirmat locul și s-au înscris, respectiv eliminarea celorlalți.
 6. În ultima zi a perioadei de admitere se afișează lista finală a candidaților admiși pe locuri bugetate, respectiv cu taxă.
 7. În vederea înmatriculării, candidații admiși pe locuri finanțate prin granturi de studii, care au depus la înscriere doar copia legalizată a diplomei de bacalaureat, respectiv a adeverinței de absolvire, au obligația să depună originalul acestora, la secretariatul facultății, în momentul confirmării locului. Neprezentarea diplomei de bacalaureat, în original, din vina exclusivă a candidatului admis, duce la pierderea locului finanțat prin granturi de studii, candidatul putând ocupa doar un loc cu taxă.
 8. Candidații declarați admiși pe locurile cu taxă au obligația de a plăti 20% din valoarea taxei de școlarizare în termen de 7 zile calendaristice de la afișarea listelor finale, în caz contrar aceștia își vor pierde locul, care va fi ocupat de cei aflați pe listele de așteptare (respinși). În cazul în care studentul declarat admis pe locurile cu taxă, inițial, va trece pe locurile fără taxă, i se va restitui suma plătită, aferentă celor 20 procente din valoarea taxei de studiu.
 9. Candidații respinși, care sunt interesați să ocupe eventualele locuri eliberate prin neplata de către candidații admiși pe locurile cu taxă a 20% din valoarea taxei de școlarizare, în termen de 7 zile calendaristice de la afișarea listelor finale, respectiv prin suplimentarea locurilor, în urma redistribuirii locurilor neocupate la nivel de facultate sau universitate, vor depune, la secretariatul facultății, în termen de 48 de ore de la afișarea listelor finale, o cerere în acest sens.
 10. Se organizează doar programe de studii universitare de licență unde numărul de cursanți este suficient de mare astfel încât să permită autofinanțarea programului, cf. condițiilor stipulate de Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licență al UVT. Candidații admiși la programele de studii care nu se organizează vor fi redistribuiți, în funcție de opțiunile exprimate.

 11. La programele de studii Chimie, Biologie, Biochimie, candidații care s-au înscris la preadmitere beneficiază de o bonificație de 0,5 p., care se adaugă la media de admitere.
  Media de admitere este reprezentă de media examenului de bacalaureat, la care se pot adăuga, pentru situațiile prevăzute la art. 10, bonificațiile corespunzătoare.

PREZENTARE FACULTATE

Specializare

Prezentare UVT

Prezentare Alumni

CONTACT
Universitatea de Vest din Timișoara
Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie
Adresa: Str. Pestalozzi 16A, Timisoara, Timis, 300115, România
Telefon: +4 0256.592.622
Email: gabriela.bumb[at]e-uvt.ro