METODOLOGIE privind ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ADMITERII ÎN CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ 2019-2020
Documentele necesare pentru constituirea dosarului candidatului
Media și Procedura de admitere
Condiții speciale de înscriere pentru candidații care au obținut distincții la olimpiade și concursuri
Anexa 1 Calendarul admiterii pentru programele de licență - Departamentul BIOLOGIE-CHIMIE
Anexa 2 Calendarul admiterii pentru programele de licență - Departamentul GEOGRAFIE
Anexa 3 Structura Eseului motivațional solicitat candidaților - Departamentul BIOLOGIE-CHIMIE
Anexa 4 Structura Eseului motivațional solicitat candidaților - Departamentul GEOGRAFIE


METODOLOGIE privind ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ADMITERII ÎN CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ
CENTRE DE INSCRIERE SI ADMITERE DIN TARA
Licee situate în mediul rural (2017-2018)
Anunț referitor la admiterea românilor de pretutindeni
Documentele necesare pentru constituirea dosarului candidatului
Cifre de școlarizare pentru anul universitar 2018-2019 - licență
Calendarul admiterii pentru programele de licență - Departamentul BIOLOGIE-CHIMIE
Calendarul admiterii pentru programele de licență - Departamentul GEOGRAFIE
Taxe de platit
Taxa de inscriere
Plata taxelor prin banci
Structura Eseului motivațional solicitat candidaților - Departamentul BIOLOGIE-CHIMIE
Structura Eseului motivațional solicitat candidaților - Departamentul GEOGRAFIE
 1. La programele de studii organizate de Departamentul de Biologie-Chimie ˗ specializările Chimie, Biologie, Biochimie, proba de admitere constă în evaluarea eseului motivațional, elaborat în prealabil de către candidat, conform Anexei nr. 3, de către comisia de admitere, prin acordarea calificativului Admis sau Respins. Proba este considerată promovată dacă eseul a primit calificativul Admis.
 2. La programele de studii organizate de Departamentul de Geografie ˗ specializările Geografie, Geografia turismului, Planificare teritorială, Cartografie, proba de admitere constă în susținerea în fața comisiei de admitere a unui eseu motivațional, elaborat în prealabil de către candidat, conform Anexei nr. 4. Proba este evaluată prin Admis/Respins.
 3. Susținerea eseului motivațional poate avea loc, în mod excepțional, prin mijloace care asigură comunicarea directă audio și video cu candidatul, pe baza unei cereri aprobate de comisia de admitere, la depunerea dosarului. Autentificarea online va fi monitorizată de către Departamentul de Sisteme Informatice și Comunicații Digitale împreună cu departamentul de resort.

 4. Structura Eseului motivațional solicitat candidaților la programele de studii universitare de licență organizate de Departamentul BIOLOGIE-CHIMIE(Download)
  Structura Eseului motivațional solicitat candidaților la programele de studii universitare de licență organizate de Departamentul GEOGRAFIE(Download)
  Condiții de admitere pentru candidații care au obținut distincții la olimpiadele și concursurile regionale, naționale sau internaționale
 1. La programul de studii Chimie candidații care au obținut, în ultimii 4 ani, premii și mențiuni la olimpiadele naționale, concursuri regionale (pe grupe de țări) și internaționale, respectiv la concursurile "C.D. Nenițescu", „G. Ostrogovici", „Veronica Chiriac” „Raluca Ripan”, “Petru Poni” vor ocupa de drept primele locuri, în cadrul numărului de locuri bugetate. Candidații care au obținut premii și/sau distincții la olimpiadele județele primesc o bonificație de 0,5 puncte care se adaugă la media de admitere.
 2. Elevii clasei a XII-a ce obțin premii și mențiuni la Concursul de chimie anorganică "Veronica Chiriac" precum și elevii clasei a XI-a ce obțin premii și mențiuni la Concursul de chimie organică "George Ostrogovich" sunt admiși pe primele locuri la specializările Chimie/Chimie Medicală (cu condiția promovării examenului de bacalaureat).
 3. La programele de studii aferente domeniului Biologie, candidații clasați pe locurile I, II, III și cei care au obținut mențiuni la olimpiadele naționale și internaționale de Biologie vor ocupa de drept primele locuri, în cadrul numărului de locuri bugetate, iar candidații care au obținut locurile I, II, III la fazele județene ale olimpiadelor de Biologie obțin bonificații, de 0,50 puncte la media de admitere.
 4. La programele de studii aferente domeniului Geografie, candidații care au obținut, în unul din ultimii patru ani, locurile I, II și III la olimpiadele de geografie ˗ fazele naționale și internaționale ˗, ocupă, de drept, primele locuri la prima specializare pentru care au optat. Candidații care au obținut, în unul din ultimii patru ani, mențiune la faza națională a Olimpiadei de Geografie, respectiv premiile I, II și III la faza națională a concursului « Geomondis », precum și locul I la faza regională a concursului « Geomondis », vor primi o bonificație de 1,0 punct la media de admitere.
 1. Admiterea la ciclul de studii universitare de licență se face strict în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în funcție de programul/programele de studii pentru care au optat candidații și în limita numărului de locuri pentru care se organizează concursul pentru fiecare program de studii în parte. Media generală minimă de admitere la studii universitare de licență nu poate fi mai mică decât 5 (cinci). Departajarea candidaților care au o medie egală cu cea a ultimului loc repartizat atât pentru locurile bugetate, cât și pentru locurile cu taxă, se va realiza pe baza mediei obținute la proba de bacalaureat care are cea mai mare relevanță pentru specializarea aleasă. Al doilea criteriu de departajare este reprezentat de media multianuală la disciplina considerată cea mai relevantă pentru program.
 2. Ierarhia rezultată în urma calculării mediei de admitere va fi utilizată pentru repartizarea locurilor finanțate de la bugetul de stat, respectiv a celor cu taxă, acestea revenind celor mai bine plasați candidați din cadrul fiecărui program de studii.
 3. Eventualele contestații se depun la Secretariatul facultății, cu număr de înregistrare, în intervalele stabilite prin calendarul de admitere.
 4. Candidații declarați admiși trebuie să confirme ocuparea locului și să achite taxa de înmatriculare, conform calendarului de admitere. Neconfirmarea locului duce la pierderea acestuia.
 5. După fiecare sesiune de confirmare a ocupării locurilor, se afișează o nouă ierarhie, rezultată prin luarea în considerare a candidaților care au confirmat locul și s-au înscris, respectiv eliminarea celorlalți.
 6. În ultima zi a perioadei de admitere se afișează lista finală a candidaților admiși pe locuri bugetate, respectiv cu taxă.
 7. În vederea înmatriculării, candidații admiși pe locuri finanțate prin granturi de studii, care au depus la înscriere doar copia legalizată a diplomei de bacalaureat, respectiv a adeverinței de absolvire, au obligația să depună originalul acestora, la secretariatul facultății, în momentul confirmării locului. Neprezentarea diplomei de bacalaureat, în original, din vina exclusivă a candidatului admis, duce la pierderea locului finanțat prin granturi de studii, candidatul putând ocupa doar un loc cu taxă.
 8. Candidații declarați admiși pe locurile cu taxă au obligația de a plăti 20% din valoarea taxei de școlarizare în termen de 7 zile calendaristice de la afișarea listelor finale, în caz contrar aceștia își vor pierde locul, care va fi ocupat de cei aflați pe listele de așteptare (respinși). În cazul în care studentul declarat admis pe locurile cu taxă, inițial, va trece pe locurile fără taxă, i se va restitui suma plătită, aferentă celor 20 procente din valoarea taxei de studiu.
 9. Candidații respinși, care sunt interesați să ocupe eventualele locuri eliberate prin neplata de către candidații admiși pe locurile cu taxă a 20% din valoarea taxei de școlarizare, în termen de 7 zile calendaristice de la afișarea listelor finale, respectiv prin suplimentarea locurilor, în urma redistribuirii locurilor neocupate la nivel de facultate sau universitate, vor depune, la secretariatul facultății, în termen de 48 de ore de la afișarea listelor finale, o cerere în acest sens.
 10. Se organizează doar programe de studii universitare de licență unde numărul de cursanți este suficient de mare astfel încât să permită autofinanțarea programului, cf. condițiilor stipulate de Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licență al UVT. Candidații admiși la programele de studii care nu se organizează vor fi redistribuiți, în funcție de opțiunile exprimate.

 11. La programele de studii Chimie, Biologie, Biochimie, candidații care s-au înscris la preadmitere beneficiază de o bonificație de 0,5 p., care se adaugă la media de admitere.
  Media de admitere este reprezentă de media examenului de bacalaureat, la care se pot adăuga, pentru situațiile prevăzute la art. 10, bonificațiile corespunzătoare.

PREZENTARE FACULTATE

Specializare

Prezentare UVT

Prezentare Alumni

CONTACT
Universitatea de Vest din Timișoara
Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie
Adresa: Str. Pestalozzi 16A, Timisoara, Timis, 300115, România
Telefon: +4 0256.592.622
Email: gabriela.bumb[at]e-uvt.ro