Burse 2017-2018

Burse - semestrul al II-lea anul universitar 2017-2018 Minuta intalnirii Comisiei de acordare a burselor, 23.03.2018

Lista finala a burselor de merit si performanta CBG, ciclul de licenta, semestrul II, anul universitar 2017-2018

Lista finala a burselor de merit si performanta CBG, master, semestrul II, anul universitar 2017-2018

Lista finala a burselor sociale – master, semestrul II, anul universitar 2017- 2018

Lista finala a burselor sociale – licenta, semestrul II, anul universitar 2017- 2018

Lista finala - burse studenti straini -master, semestrul II, anul universitar 2017- 2018

Lista finala - burse studenti straini - licenta, semestrul II, anul universitar 2017- 2018

Repartizarea burselor s-a realizat conform prevederilor din REGULAMENTUL privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții la ciclurile de studii de licență și master din Universitatea de Vest din Timișoara (UVT):
Art. 7 (6) La nivelul fiecărei facultăți, fondul de burse alocat pentru acordarea de burse pentru stimularea performanței academice se repartizează de către Comisia de acordare a burselor pe specializări și ani de studiu, proporțional cu numărul de studenți.
Burse de merit si performanta CBG, ciclul de licenta, semestrul II, anul universitar 2017-2018

Burse de merit si performanta CBG, master, semestrul II, anul universitar 2017-2018

Burse sociale CBG, semestrul II, anul universitar 2017-2018

Burse studenti straini CBG, semestrul II, anul universitar 2017-2018

Analiza dosarelor depuse la termen pentru obținerea unei burse de performanță în semestrul II, anul universitar 2017-2018

Lista potentialilor bursieri CBG - ciclul de studii universitare de LICENȚĂ
Lista potentialilor bursieri CBG - ciclul de studii universitare de MASTER
Calendarul de derulare a procesului de acordare a burselor pentru semestrul al II-lea, anul universitar 2017-2018

ANUNT IMPORTANT BURSE SOCIALE!
În conformitate cu Regulamentul UVT si Metodologia CBG 2017/2018 de acordare a burselor, studenţii Facultății de Chimie,Biologie,Geografie de la ciclurile de studii de licenţă şi master vor depune DOSARUL DE BURSĂ SOCIALĂ la secretariatul din str. Pestalozzi nr.16 în perioada 26.02.2018 – 09.03.20, în intervalul orar 11:00–14:00. Documentele necesare pentru întocmirea dosarului de obținere a burselor sociale conform Anexei nr. 2 din METODOLOGIA privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții la ciclurile de studii de licență și master din Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie.
- dosarele / documentele transmise prin e-mail/fax NU vor fi luate în considerare de către Comisia FCBG de acordare a burselor
- dosarele / documentele depuse după termenul limită (09.03.2018) NU vor fi luate în considerare de către Comisia FCBG de acordare a burselor.
- lunile care se iau în considerare la calcularea veniturilor unei familii pentru semestrul II: octombrie, noiembrie, decembrie.
- responsabilitatea întocmirii dosarului conform regulamentului revine în totalitate aplicantului și nu se primesc dosare incomplete.

ANUNȚ BURSA DE PERFORMANȚĂ
Bursa de performanță in Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie se acordă prin concurs.
Studenții vor depune la Secretariat un dosar care va cuprinde:
 o cerere în care vor specifica argumentele pe baza cărora solicită bursă de performanță,
 un CV,
 dovezile pentru performanțele stiintifice.
Punctajul fiecărui student se va calcula după cum urmează:
media ponderată*0,5 + punctajul pentru performanțele științifice*0,5
Cuantificarea performanțelor științifice se realizează conform grilei prezentate în Anexa 6 a Metodologiei CBG de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții la ciclurile de studii de licență și master.
Burse - semestrul I, anul universitar 2017-2018 Lista finala bursieri CBG, licenta, semestrul I, anul universitar 2017-2018

Lista finala bursieri CBG, master, semestrul I, anul universitar 2017-2018

Bursieri CBG, licenta, semestrul I, anul universitar 2017-2018

Bursieri CBG, master, semestrul I, anul universitar 2017-2018

Repartizarea burselor s-a realizat conform prevederilor din REGULAMENTUL privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții la ciclurile de studii de licență și master din Universitatea de Vest din Timișoara (UVT):
Art. 2. Tipuri de burse și surse de finanțare
(1) Din fondurile de la bugetul de stat, UVT acordă: a) burse pentru stimularea performanței academice; b) burse sociale; c) burse sociale ocazionale; d) burse speciale; e) burse pentru stagii de studii universitare și postuniversitare în țară/străinătate; f) alte forme de sprijin material.
(2) Din fonduri publice, UVT acordă și alte burse, prevăzute în baza unor legi speciale;
(3) Din venituri proprii extrabugetare, UVT acordă: a) burse de excelență; b) burse Start UVT.
(4) UVT poate suplimenta din venituri proprii extrabugetare fondurile din care se acordă bursele prevăzute la alin. (1), cu aprobarea Consiliului de Administrație și cu încadrarea în bugetul aprobat.
(5) Studenții UVT pot beneficia de burse sau alte forme de sprijin material oferite pe bază de contract de către operatori economici, organizații nonguvernamentale sau persoane fizice/persoane juridice, potrivit prevederilor legale în vigoare și Cartei UVT.
(6) Cuantumul burselor prevăzute la alin. (1) ș (2) este prevăzut în Anexa nr.1 la prezentul regulament și este aprobat prin Hotărâre de Senat, la propunerea Consiliului de Administrație, ca urmare a consultării cu reprezentanții studenților, inclusiv cu organizația reprezentativă la nivel de universitate (Organizația Studenților din Universitatea de Vest din Timișoara).
Art. 6 (5) Răspunderea pentru îndeplinirea condițiilor de acordare a burselor de la bugetul de stat și împărțirea fondurilor repartizate de conducerea universității proporțional cu numărul de studenți bugetați revine facultăților, respectiv Comisiei de acordare a burselor pe facultate.
Art. 7 (1) Fondul de burse lunar alocat de la bugetul de stat în baza contractului instituțional de finanțare se distribuie pe facultăți, în funcție de numărul de studenți școlarizați în regim bugetat ai acestora.
Art. 7 (6) La nivelul fiecărei facultăți, fondul de burse alocat pentru acordarea de burse pentru stimularea performanței academice se repartizează de către Comisia de acordare a burselor pe specializări și ani de studiu, proporțional cu numărul de studenți.

ANUNT IMPORTANT! Documentele necesare completării dosarelor pentru bursă socială, in original, se depun la sediul Facultatii din str. Pestalozzi nr. 16, luni 06.11.2017, intre orele 11 -14.
Contestatiile se transmit Comisiei de acordare a burselor via mail / fax 0256/592620 sau se depun la sediul Facultatii din str. Pestalozzi nr. 16, luni 06.11.2017, intre orele 11 -14.

Evaluarea dosarelor depuse pentru acordarea burselor sociale, semestrul I, anul universitar 2017-2018

Bursieri CBG, master, romani de pretutindeni, semestrul I, anul universitar 2017-2018

Bursieri CBG, ciclul de licenta, romani de pretutindeni, semestrul I, anul universitar 2017-2018

Bursieri CBG, master, burse de merit, semestrul I, anul universitar 2017-2018

Bursieri CBG, ciclul de licenta, burse de merit, semestrul I, anul universitar 2017-2018

Lista candidaturilor avizate de Consiliul CBG pentru burse de performanță, bursa de excelență a CBG, respectiv bursele UVT de excelență “Ioan CUREA, “Sever BOCU”, “Eugen TODORAN” în semestrul I, anul universitar 2017-2018

Calendarul de derulare a procesului de acordare a burselor pentru semestrul I, anul universitar 2017-2018
Alte informatii importante referitoare la acordarea burselor pentru semestrul I, anul universitar 2017-2018

Studenti inmatriculati in anul universitar 2017-2018 si mediile calculate in vederea atribuirii burselor
Ciclul de licenta, domeniul Biologie
Ciclul de licenta, domeniul Chimie
Ciclul de licenta, domeniul Geografie si Stiinta mediului
Master, domeniul Biologie
Master, domeniul Chimie
Master, domeniul Geografie si Stiinta mediului