Desfiinţarea abuzivă a secţiilor de Istorie+Geografie, Ştiinţe Naturale şi Agricole, Chimie Fizică nu a reprimat şi speranţa cadrelor didactice, ma tinere de a reîntemeia aceste specializări importante în cadrul Universităţii timişorene. Încât de la începutul anului 1990 unele cadre didactice ale secţiior desfiinţate acţionează cu stăruinţă pe lângă conducerea Universităţii şi la Ministerul Învăţământului, solicitând întemeierea acestor specializări.

Argumentele temeinice pe care le aduc află acum întelegere şi aprobare. Prin ordinul Ministrului Învăţământului nr.116521 din 12 iunie 1990 au luat fiinţă secţiile de Biologie şi Geografie în cadrul Facultăţii de Fizică, fiecare cu o cifră de şcolarizare de 20 studenţi. În anul următor se înfiinţează şi secţia de Chimie, astfel că din anul universitar 1991-1992 cele trei secţii sunt grupate în Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie. Existenţa ei este autorizată prin Hotarârea Guvernelor, Anexa 381992. Baza materială la început activităţii a fost modestă. Cu toate acestea, rezultate remarcabile s-au obţinut în dezvoltarea cantitativă şi calitativă generală a activităţii din Facultate, prin creşterea numărului şi diversificarea specializărilor.
O consecinţă remarcabilă a calităţii activităţilor din facultate o reprezintă recunoaşterea ei pe plan naţional şi internaţional, ca valoros partener în raporturi didactice şi ştiinţifice. Prin multele colaborări pe care le are, facultatea se impune tot mai mult ca un important centru de ştiinţă şi învăţământ universitar, în plan naţional şi european.
(Ioan Munteanu, Rodica Munteanu - Universitatea de Vest din Timişoara- Editura Universităţii de Vest, 2004)

VARIABILE STRATEGICE ALE DEZVOLTĂRII FACULTĂȚII DE CHIMIE, BIOLOGIE, GEOGRAFIE

ÎN MANDATUL 2016-2020

 

VIZIUNEA

CBG – O FACULTATE DINAMICĂ, SUSTENABILĂ, COMPETITIVĂ ȘI PRESTIGIOASĂ LA NIVEL INTERNAȚIONAL ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

 

MISIUNEA

CREȘTEREA ATRACTIVITĂȚII CBG, PRIN DEFINIREA UNEI OFERTE EDUCAȚIONALE CONFORME EVOLUȚIEI SOCIAL-ECONOMICE ȘI CONTEXTULUI CONCURENȚIAL , ASIGURAREA UNUI PROCES INSTRUCTIV-EDUCATIV DE CALITATE ȘI VALORIFICAREA MAI PREGNANTĂ A EXPERTIZEI DE CERCETARE  ÎN PROIECTE NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE

 

OBIECTIVE STRATEGICE

ü  O 1: CREȘTEREA CALITĂȚII PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV PRINTR-O REALĂ CENTRARE PE STUDENT, ORIENTAREA MAI ACCENTUATĂ SPRE FORMAREA DE COMPETENȚE ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA METODELOR DE PREDARE, A DOTĂRII ȘI ECHIPAMENTELOR

ü  O2: CREȘTEREA  ROLULUI CERCETĂRII ÎN DEZVOLTAREA FACULTĂȚII ÎN ANSAMBLU PRIN INTEGRAREA CERCETĂTORILOR ȘI COLECTIVELOR DE CERCETARE ÎN PROIECTE CU IMPACT ASUPRA  CONȚINUTURILOR, INFRASTRUCTURII ȘI  FINANȚĂRII ACTIVITĂȚILOR SPECIFICE

ü  O3: CREȘTEREA VIZIBILITĂȚII CBG PRIN INTENSIFICAREA PARTENERIATELOR  INTERNAȚIONALE ȘI NAȚIONALE ȘI AFIRMAREA CA ACTOR SOCIAL CAPABIL SĂ IDENTIFICE ȘI SĂ PARTICIPE LA SOLUȚIONAREA PROBLEMELOR COMUNITĂȚII LOCALE

ü  O4: ASIGURAREA UNUI MEDIU DE ACTIVITATE  ETIC,  FUNDAMENTAT PE SOLIDARITATE  CONSTRUCTIVĂ ȘI CULTURĂ INSTITUȚIONALĂ  ȘI FAVORABIL PROGRESULUI

 


Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie (CBG) a fost înființată în anul 1990, an care a marcat începutul unui proces complex de reapariție - în portofoliul Universității de Vest din Timișoara - a domeniilor de studii desființate abuziv de regimul comunist.
Oferta noastră educațională include, în prezent, programe de studii variate, subsumate celor 4 domenii ale științei pe care le reunim: biologie, chimie, geografie, știința mediului.
CBG a cunoscut în ultimii ani evoluții importante induse de managementul UVT, ce au vizat tranziția universității în ansamblu dinspre modelul humboldtian, centrat pe formarea de cercetători, înspre modelul civic, centrat pe formarea de specialiști cu șanse mari de angajabilitate.
Astfel, în prezent, în cadrul CBG, ne concentrăm pe formarea competențelor corespunzătoare calificărilor pe care le conferă diplomele noastre universitare și - de asemenea - pe intensificarea colaborărilor cu partenerii socio-economici, pentru multiplicarea stagiilor de practică în cadrul potențialilor angajatori.
La nivelul studiilor masterale și de doctorat, studenții sunt integrați în proiectele sau temele de cercetare ale colectivelor, laboratoarelor și centrelor noastre, care au derulat și derulează numeroase proiecte naționale și internaționale și ale căror rezultate plasează facultatea pe locuri meritorii în ierarhiile cercetării, în cadrul UVT și nu numai.
CBG desfășoară parteneriate educaționale și de cercetare cu numeroase universități europene din Franța, Germania, Austria, Olanda, Italia, Polonia, Cehia, Spania, Portugalia, Grecia, Croația, Ungaria, Turcia, precum și din SUA și Canada, oferind studenților posibilitatea de a audia cursuri susținute de parteneri, respectiv de a realiza stagii de studii sau internship în aceste țări.
Valorile pe care le promovăm sunt: integritate, responsabilitate, solidaritate constructivă, implicare și dinamism.
Viziunea noastră pentru CBG este aceea a unei facultăți dinamice, sustenabile, competitive șiprestigioase la nivel internațional în domeniul educației și cercetării.
Misiunea pe care o propunem pentru următorii patru ani vizează creșterea atractivității CBG, prin definirea unei oferte educaționale conforme evoluției social-economice și contextului concurențial, asigurarea unui proces instructiv-educativ de calitate și valorificarea mai pregnantă a expertizei de cercetare în proiecte naționale și internaționale.
Sunteți bineveniți să fiți parte și beneficiari ai acestui proces, în calitate de student, masterand sau doctorand, profesor asociat sau partener în proiectele și acțiunile noastre educaționale, de cercetare și sociale.
Decan,
Conferențiar universitar Dr. Cătălina ANCUȚA
ANCUŢA Cătălina

ANCUŢA Cătălina

  • DECAN - Conf. univ. dr.

Cabinet: CBG 125
0256.592.225
catalina.ancuta@e-uvt.ro

CHIRIAC Vlad

CHIRIAC Vlad

  • PRODECAN - CONF. UNIV. DR.

Responsabil: Relația cu mediul preuniversitar, Relația cu mediul social- economic, ALUMNI
Cabinet: CBG 21
0256.592.623
vlad.chiriac@e-uvt.ro

JUCU IOAN SEBASTIAN

JUCU IOAN SEBASTIAN

  • Director departament Geografie – LECTOR UNIV. DR.

Cabinet: UVT 135
0256.592.218
ioan.jucu@e-uvt.ro

NICOLETA IANOVICI

NICOLETA IANOVICI

  • Director departament Biologie-Chimie - CONF. UNIV. DR.

Cabinet: 11, et.1, CBG
0256.592.643
nicoleta.ianovici@e-uvt.ro